راهنمای خرید بهترین کولر آبی پرتابل تاسیسات 24 ساعته (3)

راهنمای خرید کردن بهترین کولر آبی پرتابل – تاسیسات 24 ساعته
کولر آبی

ممکن است بعضا از شماها اسم مارک سپهر الکتریک را بشناسید ، سپهر الکتریک در ادامه سال 1359 در ادامه جمهوری اسلامی ایران کار خویش را به شکل فن ای شروع کرد ، همین مارک در ادامه حیث داشته هست تا با به کارگیری ماشین های ز برگزیدگان مواد اول و با میزان مرغوب بودن ترین آن ها بهترین محصولات اسباب خانگی از گزاره کولر آبی ها را روانه بازار نماید .

4. به برهان کمتر استدعا در ادامه فصول سرد سال، قیمت کولر آبی تا حدی کمتر میباید و بهترین دوران به جهت خرید کردن همین وسیله سرمایشی خواهد بود.

در ادامه هم اکنون حاضر برندهای ایجاد کننده کولر آبی که در ادامه بازار جمهوری اسلامی ایران موجود هستند: کولر آبی برفاب، کولر آبی ارج، کولر آبی آبسال، کولر آبی انرژی، کولر آبی سپهر الکتریک، کولر آبی سنگرکار و…

همین کولرها از بخش های مرطوب کننده(در عمده مواقع پوشال)، پمپ آب، مبداء ذخیره(تشتک) و حرفه تشکیل شده اند. معمولا اقتدار موتورهای همین گونه کولرها از 5 هزار تا 25 هزار است.

در ادامه ساعت 9 صبح بیشترین شتاب هوای دهانه محل ورود SC ، 98/0 متر بر ثانیه و دمای آن 6/27 مرتبه سلسیوس است.

ساعت 3 بعدازظهر شتاب هوای دهانه SC به بیشترین میزان (8/2 متر بر ثانیه) می برسد زمانی که دما به 2/32 مرتبه سلسیوس ارتقاء می یابد.

با اعتنا به دیتا ها در ادامه ساعت 9 صبح با بیشتر شدن اشخاص به محفظه به ازا هر نفر به طور متوسط دمای هوا 1 مرتبه سلسیوس ارتقاء می یابد در ادامه ظهر و 3 بعدازظهر متوسط ارتقاء دما به ازا هر نفر 5/0 مرتبه سلسیوس است.

صورت های5 تا 7 دمای هوای محفظه و هوای خروجی از بادگیر را به جهت سناریوهای 1و2، در ادامه آبادی روز متواتر در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر نشان می دهد.

صورت های 8 تا 10 رطوبت هوای خروجی بادگیر و رطوبت محفظه را به جهت آبادی روز متواتر در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر نشان می دهد.

براین اساس سیستم هیبریدی طراحی شده می تواند موقعیت آسایش را در ادامه ارتفاع گرمترین روزهای تابستان از ساعت 9 صبح تا 3 بعدازظهر آماده نماید.

دیتا های به دست آمده نشان می دهد که دمای هوای خروجی بادگیر درروزهای 13 تا 23 مرداد و در ادامه ساعت ها 9 صبح و ظهر در ادامه محدوده آسایش قرار دارد، البته در ادامه روزهای 18،19 و 22 مرداد (سناریو 2) در ادامه ساعت 3 بعدازظهر بیرون از محدوده آسایش (20-26 مرتبه سلسیوس) قرار می گیرد.

به برهان ارتقاء تدریجی شتاب هوای محفظه و شتاب هوای درون فضا در ادامه ظهر و 3 بعدازظهر می اقتدار عاقبت گرفت که همین ارتقاء شتاب هوا منجر تهویه عمده محفظه شده و از بالا رفتن دمای اتاق با ارتقاء تعداد اشخاص خودداری می کند.

عبور هوا از بر روی پوشال های مرطوب موجب تبخیر آب پوشال ها می شود و آب به جهت تبخیر شدن، گرمای هوا را جذب می کند و در ادامه عاقبت موجب خنک شدن هوا می شود.

با اعتنا به دیتا های جدول3 مقدار الکتریسیته مصرفی کولر آبی 7000 در ادامه سه ماه تابستان برابر با 4/17 کیلووات می باشد.

جلوی دودکش از 15 میلی متر شیشه نخ نما تشکیل شده هست و پشت آن برگه جاذب به ارتفاع ماشین های متر، ساخته شده از ورق آلومینیوم سیاه رنگ قرار گرفته است- دهانه خروجی هوا در ادامه دودکش شمسی مهم ارتفاع 40 سانتی متر و عرض 10 سانتی متر هست که به مسافت 20 سانتی متر از ذیل سقف قرار گرفته است- سیستم ECC کانالی به ارتفاع 25/3 متربا مرحله مقطعی به ارتفاع 6/0 متر و عرض 4/0 متر می باشد و بعدها هر کدام از بازشوهای محل ورود هوا 40×40 مترمربع هست همینطور بعدها بازشوی خروجی هوا به اتاق 30×30 متر مربع می باشد- هر چهار استوانه رسی مهم قطر 20 سانتی متر و طول 90 سانتی متر هست همینطور هر یک از استوانه ها ظرفیت 5/24 لیتر آب را دارااست شکل3.

بر شالوده نتیجه های به دست آمده سیستم ECC می تواند رطوبت نسبی هوا را به طور میانگین 34% ارتقاء دهد.

بعدها و میزان سیستم پیشنهادی بر شالوده مطالعات شکل گرفته به وسیله بادران(15)، خانی و همکاران(16)، دفی و بکمن(24)،عبدالله و همکاران(29) و دفی و بکمن(24) می باشد.

سیستم ECC به نمای شمالی ساختمان متصل شد و سیستم SC در ادامه سمت خارجی نمای جنوبی اتاق قرار گرفت. علاوه بر تام همین نکات، کولر آبی به هیچ عایقی در ادامه ساختمان به جهت ارتقاء اقتدار سرمایش خویش نیاز ندارد.

در ادامه ظهر با ارتقاء دمای هوای SC تا 9/30 مرتبه سلسیوس شتاب هوای دهانه وروردی SC هم ارتقاء یافته و بیشترین میزان آن 82/1 متر بر ثانیه در ادامه دمای ذکر شده است.

صورت 12 نشان می دهد که بیشترین شتاب هوای خروجی از بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح، 1متر بر ثانیه هست زمانی که شتاب هوای محفظه و شتاب هوای SC به ترتیب 4/1 متر بر ثانیه 92/0 متر بر ثانیه است.

کمترین شتاب هوا 34/0 متر بر ثانیه در ادامه ساعت 9 صبح و بیشترین آن 26/1 متر بر ثانیه در ادامه ساعت 3 بعدازظهر به دست آمد.

شکل14بیشترین شتاب هوای خروجی از بادگیر را در ادامه ساعت 3 بعدازظهر 26/1 متر بر ثانیه نشان می دهد زمانی که شتاب هوای محفظه و شتاب هوای SC به ترتیب 24/4 متر بر ثانیه 84/1 متر بر ثانیه بوده است.

شکل13نشان می دهد که بیشترین شتاب هوای خروجی از بادگیر در ادامه ظهر، 1/1 متر بر ثانیه هست زمانی که شتاب هوای محفظه و شتاب هوای SC به ترتیب 5/1 متر بر ثانیه 2/1 متر بر ثانیه است.

ارتقاء شتاب هوای خروجی از ECC در ادامه ساعت 3 بعدازظهر نسبت به 9 صبح در ادامه روزهای 18، 19 و 22 مرداد به ترتیب 51/0 ،57/0 و 48/0 متر بر ثانیه می باشد.

همین میزان ارتقاء شتاب هوا منجر کمتر دمای هوا به میزان 3/6 مرتبه سلسیوس می شود (15). محدوده آسایش با ارتقاء شتاب هوا در ادامه ساعت 3 بعدازظهر، به سمت راست نمودار سایکرومتریک انتقال یافت.

هوا از شیوه بازشوهای تولید شده در ادامه راس بادگیر در ادامه تام جهات وارد بادگیر شد و از بر روی استوانه های رسی مرطوب عبور کرد صورت 2 در ادامه همین نصیب هوا خنک شد و به سمت ذیل تغییر و تحول جهت داد.

کف کولر هم ممکن هست در گیر پوسیدگی شود که ترمیم رخنه کف کولر با اشکال عایق را می بایست در ادامه اسرع وقت انجام داد.

به جهت این که دهانه همین شلنگ در گیر گرفتگی نشود، در ادامه نصیب کف پمپ یک سبد قرار دارااست تا نیز رسوب آب را بگیرد و نیز در ادامه شکل وجود اشیا کوچک درون آب، مانع از ورود آن ها به شلنگ شود.

به همین ترتیب آب از سینی کف کولر بیرون میشود. همین وسیله سرمایشی قابل حمل هوای گزینه نیاز خویش را مثل کولر آبی شبکه کشی شده، از محفظه اطراف خویش می گیرد.

بیشترین و کمترین اختلاف دمای هوای خروجی از بادگیر با دمای محفظه در ادامه سیستم ECC(سناریو2) به ترتیب 3/16 و 8/3 مرتبه سلسیوس هست که بیشترین اختلاف دما در ادامه گرمترین ساعت روز 16 مرداد ماه (3 بعدازظهر) هست و کمترین آن در ادامه ساعت 9 صبح روز 14 مرداد می باشد.

با اعتنا به دیتا ها همین سیستم می تواند دمای هوا را به طور میانگین 10 مرتبه سلسیوس ذیل آورد.

صورت 4 نشان دهنده دما و رطوبت نسبی(RH) هوا در ادامه اکران شماره1، اکران شماره2 و اکران شماره 3 در ادامه ساعت های 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر می باشد.

جهت آنالیز دمای اتاق سپس از حضور افراد؛ هندسه، بعدها فضا، بعدها روزنه محل ورود هوا، دما و شتاب هوای خارج در ادامه ساعت ها 9 صبح، ظهر و 3 بعدازظهر به قابل انعطاف افزار انرژی پلاس به تیتر محل ورود دیتا شد آنگاه دمای اول اتاق و دما سپس از بیشتر شدن اشخاص به تیتر خروجی به دست آمد که نتیجه های آن در ادامه جدول7 ارائه شده است.

صد رد صد می بایست سپس از یافتن نشانهها و نشانه ها فساد خازن کولر آبی، در ادامه جهت اطمینان حاصل نمودن از سالم آن، آزمون سالم خازن انجام دهید.

معمولاً شرکت های ایجاد نمایند موتور کولر آبی، نوع سیم کشی آن را هم ارائه می‌دهند که می توان از آن به کارگیری نمود.

با همین تفسیر که از هوای بیرون گرما جذب می کند تا آب موجود را تبخیر کند. با تکنولوژی اینورتر مصرف الکتریسیته فی مابین ۳۰ تا ۶۰ % کمتر پیدا می کند.

براین اساس سیستم ایستای طراحی شده به مقدار 4/17 کیلووات ساعت در ادامه مصرف انرژی الکتریسیته صرفه جویی می کند. مدت قدمت اثرگذار سیستم پیشنهادی بسته به قدمت سرویس دهی و خدمت دهی اجزا و عنصرها تولید کننده آن دارااست که در ادامه جدول5 ارتفاع قدمت اجزا سیستم معین شده است.

مصرف الکتریسیته سیستم ایستا در ادامه مقایسه با کولر آبی صفر می باشد. براین اساس در ادامه سیستم پیشنهادی دوران رجوع سرمایه پس از اجرا و خط مش اندازی سیستم می باشد و 260000 تومان هم سودآوری دارد.

دیتا های به دست آمده نشان می دهد که هزینه تولید کولر آبی، کارگزاشتن و مصرف الکتریسیته آن در ادامه جمع 1455000 تومان می باشد و هزینه کارگزاشتن و تولید سیستم پیشنهادی 1195000 تومان است.

سیستم SC با به کارگیری از حداکثر اخذ تابش خورشیدی، اختلاف دمای به اندازه فی مابین داخل و خارج تولید نمود و منجر تولید تهویه هوا در ادامه سیستم هایSC و ECC شد.

عیب یابی دینام، تشخیص فساد و ردوبدل موتور کولر آبی مستلزم آشنایی به اندازه از اجزای موتور و کارکرد آن ها است.

تمیز بودن پوشالها و ردوبدل به موقع آن ها منجر کمتر فشار به موتور و عملکرد هر چه خوبتر آن میشود.

جهت تحلیل عملکرد سیستم پیشنهادی سه اکران در ادامه حیث گرفته شد و نتیجه های آن ها با یکدیگر مقایسه شد. دمای هوای اتاق در ادامه روز 24 مرداد، هنگامیکه به سیستم دودکش شمسی و بادگیر متصل نمیباشد (سناریو3) در ادامه هیچ یک از ساعت ها روز در ادامه محدوده آسایش قرار ندارد.

در ادامه ساعت 3 بعدازظهر اتاق با تعدا 4 نفر بیرون از محدوده آسایش قرار می گیرد(4/0 مرتبه سلسیوس عمده از محدوده آسایش).

به جز ساعت 3 بعدازظهر، با ارتقاء تعداد اشخاص تا 4نفر محفظه اتاق کماکان در ادامه موقعیت آسایش قرار دارد. نمودار 5 نشان می دهد که کمترین دمای هوای خروجی از بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح (سناریو 2)، 8/20 مرتبه سلسیوس می باشد و در ادامه مقایسه با دمای محفظه (3/29 مرتبه سلسیوس) 5/8 مرتبه سلسیوس کمتر دما داشته است.

بیشترین مقدار رطوبت نسبی هوا در ادامه اکران شماره 2 (55%) و در ادامه ظهر می باشد. با اعتنا به صورت 8، بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ساعت 9 صبح روز 15 مرداد (سناریو2) 61% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (16%)، 45% ارتقاء رطوبت دارد.

با اعتنا به شکل10بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ساعت 3 بعدازظهر روز 15 مرداد (سناریو2) 67% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (15%)، 52% ارتقاء رطوبت داشته است.

بیشترین و کمترین اختلاف رطوبت فی مابین هوای خروجی از بادگیر و محفظه در ادامه سناریو2 به ترتیب 52% و 17% در ادامه روز 15 مرداد و در ادامه ساعت 3 بعدازظهر است.

در ادامه صورت 9 بیشترین رطوبت هوای خروجی بادگیر در ادامه ظهر روز 15 مرداد (سناریو2) 65% می باشد که در ادامه مقایسه با رطوبت محفظه (15%)، 50% ارتقاء رطوبت دارد. Th​is post has been gener᠎ated ᠎by GSA Content Gen erator  DE MO!

در ادامه 24 مرداد رطوبت نسبی اتاق زمانی که به سیستم بادگیر و دودکش شمسی متصل نمیباشد (سناریو3) در ادامه تام ساعت ها در ادامه ذیل ترین مقدار- نسبت به دوران اتصال سیستم ها (سناریو2)- می باشد.

دودکش خورشیدی) در ادامه جدول 2 و تحلیل هزینه الکتریسیته مصرفی کولر آبی در ادامه جدول 3؛ جهت تحلیل هزینه های رجوع سرمایه سیستم طراحی شده آورده شده است.

Check Also

بهترین آنتی ویروس ویندوز کدام است؟

بهترین آنتی ویروس ویندوز کدام است؟ خرید آنتی ویروس , خرید آنتی ویروس, خرید لایسنس …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.